Mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je každý povinný nahlásiť úmrtie na jednotné európske číslo tiesňového volania - 112. Operačné stredisko bezodkladne oznámi úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise organizátora pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise organizátora). Organizátor následne zabezpečí výkon prehliadky vrátane prepravy prehliadajúceho lekára na výkon prehliadky a späť. Úrad v súlade so zmluvou uhradí organizátorovi výkon prehliadky pozostávajúci z odmeny prehliadajúcemu lekárovi a úhrady za jeho prepravu. V súlade so zákonom za nesplnenie povinnosti výkonu prehliadky mŕtveho tela môže úrad uložiť organizátorovi sankciu. Prehliadku mŕtveho tela hradí organizátor.

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku